Ana Sayfa Künye Biz Kimiz Bize e-posta gönderin Abonelik
İlginç Seri
Aktüel
Sizin Sayfanız
Gündem
Arşiv
Çeşitli Siteler
Kilise Adresleri

Merhaba Konuları

Babasının Kızı

Boyun Eğmek

Bozuk saat

Ne kadar Özgürüz

Hataları Bulmak Kolay

Tanrıyı Sevmek

Seni Bekliyorum

Dedikodu

İdam Suçmudur?

Ötenazi Kimin elinde?

İntihar Etmek

Savaşlar Neden?

İznik Konseyinde Neler Oldu?

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraklitos!…

 

İddialar – Bir çok Müslüman din bilginlerinin iddialarına göre Yuhanna kitabında geçen “parakletos” sözcüğü Hz.Muhammed’in 700 sene sonraki gelişiyle ilgili verilen açık bir kehanet oluşturmaktadır. Dediklerine göre “parakletos” kelimesi asıl “perikletos” olarak geçmesi gerek ve böylece ilk önce Aramice’ye ve sonra Arapça’ya çevrilince “övülen” anlamında olan Hz.Muhammed’in isimlerinden bir tanesi “Ahmet” manasına geliyor. Buna nasıl bir karşılık verebiliriz. İncil gerçekten Hz.Muhammed’in gelişinden söz ediyor mu?

Parakletos’un Etimolojisi – Bu kelimenin köküne indiğimizde ilk önce İncil’in orijinal Grekçe metinlerinde “parakletos” (paravklhto~) olarak geçtiğini not ediyoruz. Parakletos kelimesi “parakaleo” fiilinden türenir. Parakaleo İncil’in bir çok yerinde geçiyor ve hep “teşvik etmek, teselli etmek ya da yalvarmak” anlamında kullanılıyor. Bu kelime iki ayrı sözcükten oluşuyor: para = yan ya da bitişik ve kletos = çağırmak ya da davet etmek. Dolayısıyla ikisi beraber harfice “yanına çağrılan kişi”. Bu şekilde zamanında bu kelimenin genel anlamı “Yardımcı” olarak geçerdi. Tabii ki değişik durumlarda insan bir yardımcı arar. Hastaysa bir doktor, başı dertteyse bir avukat ya da üzüntülüyse bir arkadaş. İşte Grek dünyasında bu yardım eden kişiye “parakletos” denilirdi çünkü her türlü durumda yanına koşar ve seni desteklemeye hazırdı.

Parakletos’un Kullanılımı -

Bu kelime İncil’de toplam 5 kere geçiyor:

v Yuhanna 14:16 – “O (Baba) sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruh’unu verecek.”

v Yuhanna 14:26 – “Ama Baba’nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek...”

v Yuhanna 15:26 – “Baba’dan size göndereceğim Yardımcı, yani Baba’dan çıkan Gerçeğin Ruh’u geldiği zaman, bana tanıklık edecek.”

v Yuhanna 16:7 – “Gitmezsem, Yardımcı size gelmez.”

v 1.Yuhanna 2:1 – “Günah işlersek, Tanrı’dan bir Savunucumuz var, adil olan İsa Mesih.” (Literal çeviri)

Yalnız son ayette Mesih söz konusu ama yine de “parakletos”un anlamı sadece yardımcı değil bu kontekste savunucu ya da avukat anlamına da gelebildiğini görebiliyoruz. Yine de Yuhanna kitabında Mesih bu “Yardımcı”dan söz ederken, kendisi gittikten sonra yalnız bırakılmış havarilerine her türlü sıkıntıda destek verecek, öğretecek ve yönlendirecek bir kişiden söz ediyor. Ayrıca, Mesih “başka bir Yardımcı” derken kullandığı “başka” kelimesi (allos) tamamıyla başka bir türlü değil, ilkine uygun ve benzer bir tür belirtmektedir. Yani gelen Yardımcı kesinlikle Mesih’i ve öğrettiklerini destekleyecektir.

Paragrafın Bağlamı - Şimdi bu durumda kelimenin bölüm içerisindeki anlamı çok daha önemli oluyor. İsa Mesih bu “yardımcı”dan söz ederken, kim olduğunu ve geldiğinde neler yapacağını net bir şekilde bildiriyor. Yardımcının işlevlerine bakarsak kim olup olmadığı açık ve net anlaşılıyor:

v Sonsuza dek sizinle birlikte olacak (Yuhanna 14:16)

v Dünya onu kabul etmez, onu ne görür ne de tanır. (14:17)

v Aranızda yaşayacak ve içinizde olacak (14:17)

v Baba onu Mesih’in adıyla gönderecek (14:26)

v Mesih’in söylediklerini sizlere hatırlatacak (14:26)

v Mesih’e tanıklık edecek (15:26)

v gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyaya suçluluğunu gösterecektir (16:8)

v Sizi tüm gerçeğe yöneltecek (16:13)

v Kendiliğinden konuşmayacak, gelecekte olacaklarını bildirecek. (16:13)

Yukarıda sıralanan unsurların hepsine bir bütün olarak baktığımızda Mesih’in her hangi bir insandan söz etmediği anlaşılıyor. Bunlar ancak İncil’de gördüğümüz Kutsal Ruh’un işleyişleridir. Zaten Mesih belirgin bir şekilde birçok yerde Kutsal Ruh’tan ya da “Gerçeğin Ruh’undan” söz ettiğini belirtiyor.

Özet – Gördüğümüz gibi, Hz. Muhammed ya da başka her hangi bir peygamberin bunları yerine getirmesi mümkün değil çünkü ancak bir Ruh görülmez ve insanın içine yerleşir. Ayrıca Yuhanna bölümünden hemen sonraki bölüme baktığımızda orada Parakletos’la ilgili vaadin Pentikost bayramında, kilisenin doğuşunda, Kutsal Ruh’un imanlıların üzerine müthiş bir güçle inmesiyle gerçekleştiğini görebiliyoruz (Elçilerin İşleri 2:1-36). Aslında Mesih’ten sonra bir başka peygamberin gelmesi Kutsal Kitap’a ters düşüyor. Çünkü İncil’in müjdelediği gibi, İsa Mesih’te, önceki peygamberlerin sözleri doğrultusunda, bütün insanlar için tam bir kefaret ve kurtuluş gerçekleşmişse o zaman Tanrı’nın başka bir peygamber aracılığıyla yeni, hele hele daha üstün bir vahiy indirmesi çelişki yaratır ve aslında Mesih’in mesajını geçersiz kılar. (İbraniler 1:1-3, Vahiy 22:18).

Sonuç - Şimdi ilk baştaki iddialara dönünce “Parakletos” kelimesi ne İncil’in kapsamında ne de etimolojik anlamında “Muhammed” ya da “Ahmet” manasına yakın bir anlama gelmiyor. Zaten “Ahmet” anlamına geldiğini iddia eden din bilginleri bile bunu kesin olarak gösteremiyorlar. Üstelik Tanrı İncil’de Hz.Muhammed’in gelişini önceden bildirmek isteseydi bunu muhakkak çok daha bariz ve net bir şekilde yapardı, nasıl ki Mesih’in dünyaya gelişi Tevrat ve Zebur’da yüzlerce peygamberlikte net ve açık bildirilmişti. Ayrıca, Hz. Muhammed Mesih’ten sonra en yüce ve en son peygamber olacak ise Rab Tanrı kesinlikle bizi şüphede bırakmazdı.

Hüseyin Tüfekçi


55

 ©Copyright 2001 Kapsam